EUROSUANDO EKONOMISKA FÖRENING

Stadgar

 

§1 FÖRENINGENS FIRMA
Föreningens firma är Eurosuando ekonomiska förening.
Föreningens firma tecknas av dem som styrelsen därtill utser.
Firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av två bland dessa gemensamt. 

§2 ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar genom att nyttja föreningens tjänster som är: 

‑            att marknadsföra Karesuando området
‑            att erbjuda utbildningar
‑            att erbjuda rådgivningstjänster inom t.ex. eget företag
‑            att erbjuda samordning av turistaktiviteter
‑            att marknadsföra Karesuando med omnejd regionalt, nationellt och internationellt
‑            att driva och utveckla verksamhet i Eurosuando-huset (f.d Tullhuset i Karesuando)

  §3 STYRELSENS SÄTE

  Styrelsen har sitt säte i Kiruna Kommun

  §4 MEDLEMSKAP
  Medlemskap i föreningen kan förvärvas av juridiska eller fysiska personer som kan väntas
  följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till fullföljandet av ändamålet med föreningen.
  Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till styrelsen.

  §5 INSATS
  Varje medlem skall delta i föreningen med en insats på 3 000 kr för juridiska personer och fysiska
  personer. Insatsen skall betalas kontant senast två (2) veckor efter inträdet.

§6 AVGIFTER
Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift kan uttaxeras med högst 1,5% av basbeloppet, enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring. 

§7 UTTRÄDE UT FÖRENINGEN
Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras skriftligen till styrelsen. Uppsägning skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 november, för att utträde skall kunna ske vid kalenderårets utgång. 

§8 ÅTERBETALNING AV INSATSER
Medlem som utträtt ur föreningen äger rätt att sex månader efter utträdet, på skriftlig begäran, erhålla erlagd insats i enlighet med 4:e kap lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar. Inkommer inte sådan begäran inom sex månader efter utträdet, tillfaller insatsen föreningen och överföres till reservfonden.

§9 UTESLUTNING AV MEDLEM
Medlem som motarbetar föreningen, bryter mot föreningens stadgar och inte följer i behörig ordning fattade beslut kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman. (Se § 11 om föreningsstämma.)
Utesluten medlems insatser och tillgodohavanden överföres till reservfonden. Av stämman utesluten medlem förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 

§10 ÖVERSKOTTETS FÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, enligt föreningsstämmans beslut.

 • Föras i ny räkning och/eller
  Utgå som insatsränta på medlemsinsatserna och/eller
  Utbetalas som efterlikvid i form av lön i relation till arbetad tid under året och/eller
  Överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission i förhållande till arbetad tid under året.

 • Avsättning till fond för visst bestämt ändamål

 • Föreningens fonder får inte minska genom att utdelas till medlemmarna.

§11 FÖRENINGSSTÄMMAN
Ordinarie föreningsstämma ska hållas senast den 30 april varje år. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma. 

1.      Val av ordförande till stämman

2.      Fastställande av röstlängd

3.      Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.

4.      Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

5.      Styrelsens årsredovisning

6.      Revisorns berättelse

7.      Fastställande av resultat‑ och balansräkning

8.      Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9.      Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda resultat‑ och balansräkningen

10.  Ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman

11.  Motioner till stämman

12.  Beslut om uttaxering av årsavgift enligt §6

13.  Bestämmande om ersättning till styrelse och revisorer.

14.  Fastställande av styrelseledamöternas antal enligt § 13

15.  Val av ordförande.

16.  Val av styrelseledamöter och ersättare enligt § 13

17.  Val av revisor och revisorersättare enligt § 14

18.  Val av valberedning enligt § 12

19.  Stämmans avslutande. 

Extra föreningsstämma skall hållas efter beslut av styrelsen samt när revisor eller minst en tiondel (1/10) av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär det.

Kallelse till föreningsstämman skall ske skriftligen per brev till varje medlem tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma.

 Övriga meddelanden till medlemmarna skall ske skriftligen med brev via post. 

§12 VALBEREDNINGEN
Till valberedningen intill nästkommande ordinarie föreningsstämma utses tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, samt två suppleanter. Valberedningen förbereder stämmans samtliga val.

§13 STYRELSE
Föreningens styrelse kan bestå av tre (3) till sju (7) ledamöter och noll (0) till tre (3) ersättare, vilka utses av föreningsstämman. Styrelsens ledamöter väljs på två (2) år. Vid den konstituerande stämman väljs halva styrelsen på ett (1 ) år.

 • Stämman väljs halva styrelsen på ett (1) år

 • Ordförande väljs av stämman varje år

 • Styrelsen konstituerar sig själv

 • Styrelsen svarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och fortlöpande skötsel

 • Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande

 • Styrelsen kan tillåta adjungering av personer med viss kompetens vid behov            

   §14 REVISORER

Föreningsstämman skall varje år välja två revisorer och en (1) revisorsersättare för tiden tills dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår. Av dessa skall en vara auktoriserad eller godkänd. Revisorerna skall verkställa revisionen samt avge en revisionsberättelse minst fyra veckor före den ordinarie föreningsstämman.

 

§15 RÄKENSKAPSÅR/ÅRSREDOVISNING
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Årsredovisningen skall upprättas av styrelsen och vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

 

§16 RÖSTRÄTT
Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas av medlemmen personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.

 • Ombud får endast företräda en medlem

 

§17 MOTIONER
Ärende, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en (1) månad före stämman. Styrelsen är skyldig att före januari månads utgång meddela medlemmarna detta. 

§18 STADGEÄNDRING
Ändringar av dessa stadgar sker i enlighet med 7 kap, 14§ och 15§ lagen om ekonomiska föreningar.

 

§19 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Vid ekonomiska föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar, sedan verksamheten avvecklats, återbetalas till medlemmarna i förhållande till gjorda insatser. 

§20 ÖVRIGT
Beträffande föreningens förhållande i övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar.